سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 عابدان بی بصیرت

امروزه مذهبی به نام خارجیگری درجهان وجودندارد،

ولی ابن ملجم قاتل اسوه عدالت امیرالمومنین امام علی علیه السلام، یکی ازخوارج بود.

پس برمالازم است که با ماهیت وتفکراین مذهب آشناباشیم.

مذهب خوارج  هرچندمنقرض شده اما روحاً نمرده است.

علت اینکه بعدازرحلت پیامبرمسلمانان به دوفرقه تقسیم شدند چه بود؟

این انشعاب ازآنجابوجودآمدکه یک دسته که اکثریت هم بودندفقط ظاهررامینگریستندوبینش عمیق ووسیعی ازدین نداشتند ظاهررامیدیدندوهمه جاحمل به صحت میکردند.

درظاهرعده ای ازبزرگان صحابه وسابقه دارهای اسلام رامید یند که راهی رارفته اندومیگفتندنمیتوان گفت که اشتباه کرده اند.

ولی دسته دیگراصول دین رابرشخصیتها ارجح میدانستندودرواقع اصول وحقایق برآنهاحکومت میکردنه اشخاص وشخصیتها،واین روح تشیع است.

مردی ازصحابه حضرت علی درجنگ جمل سخت درتردید افتادخدمت حضرت رسیدوپرسید:آیاممکن است طلحه وزبیروعایشه برباطل اجتماع کنند؟

(چراکه ازبزرگان صحابه پیامبربودندوسوابق درخشانی درتاریخ اسلام داشتند.)

علی درجواب سخنی داردکه دکترطه حسین دانشمندمصری میگوید"بعدازآنکه وحی خاموش گشت وندای آسمانی منقطع شدسخنی به این بزرگی شنیده نشده است"(علی وبنوه ص 40)

حضرت فرمودند:

"سرت کلاه رفته وحقیقت برتواشتباه شده حق وباطل راباقدروشخصیت افرادنمیتوان شناخت.اشخاص نبایدمعیارحق وباطل قراربگیرند.این حق وباطل است که بایدمقیاس اشخاص وشخصیت آنهاباشد"

خوارج هم افرادی بودندکه به احکام اسلامی وظواهردینی سخت پایبندبودندواتفاقایکی ازبرجستگیهای تاریخ زندگی حضرت علی این بودکه برروی این چنین افرادظاهرالصلاح وعابدمسلکی شمشیرکشید.

این اقدام سبب شد که امروزه داستان خوارج یکی ازآموزنده ترین درسهای تاریخ تشیع باشدحضرت علی خودشان درتعریف اهمیت این امرچنین میفرمایند:

"چشم این فتنه رامن درآوردم غیرازمن احدی جرات چنین کاری رانداشت "

حضرت به مافهماندکه این جمعیتی که پیشانیشان ازکثرت عبادت پینه بسته درواقع دینداریشان سدراه اسلام است درحالی که خودشان گمان میکنندبه نفع اسلام کارمیکنندوازاسلام فقط پوسته راچسبیده اندومغزرارهاکرده اند.

خطرجهالت این افرادبیشترازاین جهت است که ابزاروآلت دست  زیرکهاقرارمیگیرند

وسدراه مصالح اسلام قرارمیگیرند.

همیشه منافقین، مقدسان احمق راابزاری برای ضربه زدن به دین قرارمیدهند.

حضرت درخطبه 125نهج البلاغه دراین باره میفرمایند:"شمابدترین مردم هستید.شماتیرهایی هستیددردست شیطان  که بوسیله شمامردم رادرحیرت وتردید وگمراهی می افکند"

 

پیکارعلی باخوارج درواقع پیکاربایک اندیشه  وفکراست نه پیکارباافراد.

 

لزوم پیکاربانفاق

مشکلترین مبارزه هامبارزه بانفاق است چون مبارزه بازیرکهایی است که احمقهاراوسیله قرارمیدهند.

حضرت علی درنامه27نهج البلاغه میفرمایند:"پیغمبربه من گفت من برامتم ازمومن ومشرک نمیترسم  ولکن ازمنافق دل دانازبان میترسم که آنچه راشمامیپسندیدمیگویدوآنچه راناشایست میدانیدرهامیکند"

خداوندا به عظمت مولودکعبه

عیدی مارادراین ایام بصیرت دردین قراربده

آمین

اللهم اجعلنامن انصارالمهدی(عج)

*برای آشنایی بیشترباناکثین وقاسطین ومارقین به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب...


نویسنده : غریب 89/4/1 10:3 ص نظر